Privacy

Privacy Policy

Onze Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd toegestuurde informatie.
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Tromp Makelaardij B.V. via e-mail of anderszins, zal Tromp Makelaardij B.V. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Tromp Makelaardij B.V. zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Tromp Makelaardij B.V. hierbij terzake van alle schade en kosten die Tromp Makelaardij B.V. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
Tromp Makelaardij B.V. behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Tromp Makelaardij B.V. en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacy beleid
www.trompmakelaardij.nl  is eigendom van Tromp Makelaardij B.V. Voor Tromp Makelaardij B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Tromp Makelaardij B.V. zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het gebruik van de website te bevorderen kan Tromp Makelaardij B.V. gegevens vastleggen in een bestand. Tromp Makelaardij B.V. gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Tromp Makelaardij B.V. en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Tromp Makelaardij B.V. hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van www.trompmakelaardij.nl  besluit zijn gegevens via Tromp Makelaardij B.V. aan derden te verstrekken, dan is Tromp Makelaardij B.V. op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Tromp Makelaardij B.V. zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de beheerder van het internet info@trompmakelaardij.nl


Beveiliging gegevens
TrompMakelaardij B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Tromp Makelaardij B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Tromp Makelaardij B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Tromp Makelaardij B.V.
Wijckermolen 152
1941 JA BEVERWIJK
Postadres:
Postbus 163
1940 AD BEVERWIJK
tel (0251) 22 90 88
fax (0251) 21 38 57
info@trompmakelaardij.nl